Program konference


Celoten program konference v PDF obliki


08.00 – 08.30: Prijava udeleženk in udeležencev

08.30 – 09.30: Odprtje konference
 • dr. Stanka Preskar, namestnica direktorja, Zavod RS za šolstvo
 • Bronka Straus, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • mag. Barbara Lesničar, vodja programskega odbora, Zavod RS za šolstvo

09.30 – 11.30: Plenarni predavanji
 • Izzivi jezikovnega pouka v digitalni dobi in preoblikovana odgovornost do jezika kot osnovnega orodja v izobraževanju, dr. Kozma Ahačič, ZRS, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, SAZU (PDF datoteka  )
 • Ponovni premislek o večjezičnem in medkulturnem izobraževanju: zakaj je to pomembno? – Rethinking plurilingual and intercultural education: why it matters? dr. Sarah Breslin, Evropski center Sveta Evrope za moderne jezike v Gradcu (predavanje na daljavo) (PDF datoteka  )

11.00 – 11.30: Odmor

11.30 – 13.15: Sekcijska predavanja in predstavitve pedagoške prakse
 • Večjezičnost v šolskem prostoru – dosežki iz projekta Jeziki štejejo, dr. Karmen Pižorn, Pedagoška fakulteta, Univerza Ljubljana (PDF datoteka  )
 • LISTIAC ali jezikovno občutljivo poučevanje v vseh razredih, Bronka Straus, MIZŠ (PDF datoteka  )
 • Raznojezične dejavnosti pri pouku drugega tujega jezika v gimnaziji, Pia Lešnik, Gimnazija Jožeta Plečnika, Ljubljana (PDF datoteka 1 ) (PDF datoteka 2 )
 • Večjezičnost in medpredmetne povezave – primeri dobre prakse, Damir Soldat, Dvojezična osnovna šola I Lendava *PIPP (PDF datoteka  )
 • Raznojezičnost kot sodoben način komunikacije, dr. Lilijana Kač, Suzana Ramšak, Susanne Volčanšek, ZRSŠ (PDF datoteka  )

Moderatorica: dr. Lilijana Kač
Legenda: *PIPP = Predstavitev iz pedagoške prakse

 • Ali je govor (in s tem besedilo) res vir nesporazumov, kot trdi Mali princ?, dr. Mira Krajnc Ivič, FF UM (Powerpoint datoteka )
 • Franček in pogled na sporazumevalno zmožnost pri vseh predmetih, dr. Špela Bregač (ZRSŠ) (Powerpoint datoteka )
 • Prilagajanje učnega jezika pri vseh predmetih za govorce slovenščine kot drugega jezika, Mira Hedžet Krkač, ZRSŠ (Powerpoint datoteka )
 • Primer uporabe Vodila za prilagajanje učnega jezika pri predmetu zgodovina, Bernarda Gaber, ZRSŠ (Powerpoint datoteka )

Moderatorica: dr. Špela Bregač

 • Poskus Uvajanje tujega jezika v obvezni program OŠ in preizkušanje novega koncepta razširjenega programa (tuji jeziki v poskusu) – ključne ugotovitve, Susanne Volčanšek, ZRSŠ (PDF datoteka )
 • Prečne kompetence in tuji jeziki – izzivi in možnosti za učitelje in učence, doc. dr. Brigita Kacjan, FF, Univerza Maribor (PDF datoteka )
 • Formativno spremljanje, sodelovalno učenje in IKT kot sodobni pristopi poučevanja tujih jezikov, Mojca Hojski, OŠ Blanca (PDF datoteka )
 • Uporaba digitalne tehnologije pri pouku francoščine v osnovni šoli, Kristijan Rešetič, OŠ Stična (PDF datoteka )
 • Jeziki v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju – Poročilo o analizi stanja, Alenka Andrin, ZRSŠ (PDF datoteka )
 • CLIL – izziv drugačnega poučevanja, Andreja Polanc in Nastja Valentinčič Al Bukhari, ŠC Nova Gorica, SETŠ (PDF datoteka )

Moderatorici: Alenka Andrin, Susanne Volčanšek

 • Izzivi zgodnjega učenja in poučevanja tujih jezikov, dr. Saša Jazbec, Filozofska fakulteta, Univerza Maribor in dr. Katica Pevec Semec, ZRSŠ (PDF datoteka )
 • Začetno opismenjevanje mlajših učencev v angleščini: kdaj in kako, Berta Kogoj, ZRSŠ (PDF datoteka )

Moderatorici: Berta Kogoj in dr. Katica Pevec Semec

 • Smernice za pouk na daljavo, spletna stran ZRSŠ: usmeritve in priporočila; izobraževalni posnetki, predmeti; digitalna bralnica, mag. Barbara Lesničar, ZRSŠ (Powerpoint datoteka )
 • Razvijanje digitalne zmožnosti z e-gradivi pri pouku slovenščine v osnovni in srednji šoli, Vanja Kavčnik Kolar, ZRSŠ (Powerpoint datoteka )
 • Samostojno učenje z e-gradivi za pouk slovenščine v osnovni šoli, Dr. Vesna Jurač, OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika (Powerpoint datoteka )
 • Model izobraževanja na daljavo pri pouku angleščine v osnovni šoli in gimnaziji (Portal Jazon), Maja Kovačič, ZRSŠ (Powerpoint datoteka )
 • Primer učnega sklopa Folktales za delo na daljavo pri pouku angleščine v osnovni šoli (Portal Jazon), Ana Perović, OŠ bratov Polančičev Maribor (Powerpoint datoteka )
 • Hibridno poučevanje tujega jezika angleščina (TJA) v OŠ, Blaž Cifrek, OŠ Prežihovega Voranca Maribor (Powerpoint datoteka )
 • ECML (orodja na spletni strani), Nataša Kabaj Bavdaž, ZRSŠ (Powerpoint datoteka )
 • Predstavitev – delo na daljavo – izkušnje učiteljev italijanščine, Kristina Stopar Jenišek, OŠ Ivana Roba, Šempeter pri Gorici, Anja Humar Korečič, OŠ Komen
  (Powerpoint datoteka )

Moderatorica: Nataša Kabaj Bavdaž

 • Podporne strategije za spodbujanje otrokovega pripovedovanja, izr. prof. dr. Barbara Baloh, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (PDF datoteka )
 • Vzgojiteljičino pripovedovanje ob knjigi in celostno doživljanje vsebine ob igri Sara Burolo, Vrtec Pikija Jakoba Trst *PIPP (PDF datoteka )
 • Književno besedilo in gradniki zgodnje pismenosti – izkušnje iz projekta OBJEM, Katja Mahne, Vrtec A. Černejeve Celje *PIPP (PDF datoteka )
 • Načini spodbujanja govora v prvem starostnem obdobju in vključevanje otrok iz priseljenih družin, Mojca Gorjan in Katja Podobnik, Vrtec Tolmin (PDF datoteka )

Moderatorici: Marija Sivec in Edita Bah Berglez
Legenda: *PIPP = Predstavitev iz pedagoške prakse

 • Izhodišča za prenovo Kurikula za vrtce 2022: področje jezika, večjezičnosti in medkulturnosti, Mag. Janja Cotič Pajntar, ZRSŠ (PDF datoteka )
 • Prepletanje slovenskega in madžarskega jezika v življenju vrtca na dvojezičnem območju, Tina Hozjan, Vrtec Lendava *PIPP (PDF datoteka )
 • Hokus in Lotus, ki otroke popeljeta v svet jezikov, Nives Matijašić, Vrtec La Coccinella Piran *PIPP (PDF datoteka )
 • Senzibilizacija za večjezičnost in medkulturnost v vrtcu, mag. Suzana Antić in Alenka Komljanc, Vrtec Trnovo Ljubljana *PIPP (PDF datoteka )

Moderatorica: Helena Klobasa in mag. Janja Cotič Pajntar
Legenda: *PIPP = Predstavitev iz pedagoške prakse

 • Spremljanje razvoja govora ter zmožnosti govorjenja, mag. Dunja Petak, ZRSŠ (Powepoint datoteka )
 • Spremljanje razvoja govora in zmožnosti govorjenja, Polona Legvart, OŠ bratov Polančičev Maribor (Powerpoint datoteka )
 • Individualni pristop pri opismenjevanju, mag. Marta Novak, ZRSŠ (Powerpoint datoteka )
 • Individualizirano in diferencirano opismenjevanje v 1. VIO, Darja Gibičar, OŠ Toneta Pavčka, Mirna Peč (Powerpoint datoteka )
 • Razvijanje sporazumevalne zmožnosti v naravi/na prostem, dr. Nina Novak, ZRSŠ (Powerpoint datoteka )
 • Poglobljeno ukvarjanje s književnim besedilom v 2. VIO, Mojca Pažon, II OŠ Rogaška Slatina (Powerpoint datoteka )

Moderatorica: mag. Marta Novak


13.15- 14.00: Odmor

14.00 – 15.00: Plenarno predavanje
 • Utelešena kognicija (Embodied cognition), dr. Michaela Sambanis, Freie Universität Berlin (predavanje na daljavo)

15.00- 15.15: Odmor

15.15 – 16.45: Delavnice
Seznam delavnic
16.45 – 17.00: Odmor

17.00 – 18.00: Predavanje in zaključek
 • Razvijanje starosti primernih transverzalnih kompetenc in vsebinsko ustreznih pismenosti: inkluzivnemu pouku (tujih) jezikov naproti – Cultivating age-appropriate transversal competences and content-relevant literacies: towards inlusive (foreign) language education), Dr. Teresa Ting, University of Calabria (WORD datoteka  )
 • Zaključek konference